PAYPO - Kup teraz i zapłać do 30 dni

Darmowa dostawa z GLS po przelewie od 299 zł! Zawsze Darmowa wymiana! *

Ubrania
PL EN
PLN EUR

Regulamin Programu Konto VIP

§ 1 Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wyspamody.com.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022 poz.1360 z późn. zm.).

Konto indywidualne – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji danych w Sklepie internetowym www.wyspamody.com, oznaczony loginem i hasłem. 

Konto VIP - Konto indywidualne, które Klient może uzyskać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego, jeżeli dokonał zakupów w Sklepie na łączną kwotę 4 000,00 zł, uprawniające do stałego rabatu wynoszącego -15% kwoty zamówienia, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego. 

Regulamin Programu Konto VIP - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep lub Wyspa Mody – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.wyspamody.com

Sprzedawca –Vassimo Marcin Biełka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Vassimo Marcin Biełka z siedzibą w Łaziskach Górnych, adres: ul. Św. Jana Pawła II 14, 43-170 Łaziska Górne, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6351729497, REGON: 381757966.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: kontakt@wyspamody.com, numer telefonu: +48 534563667.

Program lub Program Konto VIP – należy przez to rozumieć program lojalnościowy Wyspa Mody.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Konto VIP oraz warunki uczestnictwa w tym Programie.
Dostęp do niniejszego Regulaminu Programu Konto VIP każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin Programu Konto VIP” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
Program Konto VIP jest prowadzony bezterminowo. 
Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć Program Konto VIP, a także zmienić zasady ich funkcjonowania w dowolnym czasie. 
W wypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub zmianach zasad funkcjonowania Programu Konto VIP Sprzedawca powiadomi Klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
Administratorem danych osobowych Klientów jest Marcin Biełka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Vassimo Marcin Biełka z siedzibą w Łaziskach Górnych, adres: ul. Św Jana Pawła II 14, 43-170 Łaziska Górne, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6351729497, REGON: 381757966.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie Konto VIP

W celu uczestniczenia w Programie Klient musi posiadać Konto indywidualne w Sklepie. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego zostały określone w regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie sklepu pod adresem: www.wyspamody.com/regulamin.
Korzystanie z Programu Konto VIP jest dobrowolne. 
Podanie danych osobowych w celu rejestracji Konta indywidualnego również jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację Konta indywidualnego i korzystanie z Programu Konto VIP.

 

§ 4 Sposób korzystania z Programu Konto VIP

Jeżeli Klient dokona zakupów z wykorzystaniem Konta indywidualnego (po zalogowaniu się) na łączną kwotę 4 000,00 złotych otrzyma Konto VIP ze stałą zniżką na zakupy w Sklepie wynoszącą 15% wartości zamówienia, z zastrzeżeniami określonymi w kolejnych postanowieniach niniejszego § 4. 
Klient może uzyskać Konto VIP dokonując dowolnej ilości zamówień na łączną kwotę 4 000,00 złotych. Kwoty za poszczególne zamówienia sumują się w ramach salda zgromadzonego przez Klienta w Programie Konto VIP. 
W zakładce „Program Konto VIP” w ramach Konta indywidualnego Klient ma dostęp do informacji o aktualnym saldzie dotychczas zgromadzonym w Programie oraz informacji dotyczącej tego jakiej kwoty brakuje, aby uzyskać stałą zniżkę wynoszącą 15% wartości zamówienia (Konto VIP). 
Klient wykorzystuje rabat -15% w ramach Konta VIP po przejściu do „Koszyka” poprzez kliknięcie pola „Skorzystaj z rabatu -15%” w ramach procesu składania zamówienia. Łączna cena zamówienia Klienta zostanie wtedy obniżona o posiadany rabat.
W przypadku zwrotu zamówionych towarów, wartość zwróconych towarów zostanie odjęta od salda zgromadzonego w Programie. 
Program lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.
Zakup kart podarunkowych nie jest wliczany do salda Klienta zgromadzonego w Programie, co oznacza, że zakup karty podarunkowej nie przybliża Klienta do osiągnięcia Konta VIP i uzyskania stałego rabatu -15%.

 

§ 5 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Konto VIP Klient może zgłaszać na piśmie listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Vassimo Marcin Biełka, ul. Łazy 20, 43-170 Łaziska Górne, a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@wyspamody.com. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu oraz dane kontaktowe Klienta.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
Zasady reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Programu lojalnościowego zostały określone w regulaminie Sklepu, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.wyspamody.com/regulamin.

 

§ 6 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
Szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.wyspamody.com/polityka-prywatnosci.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin Konta VIP obowiązuje od dnia 01.11.2023 r.
Uprawnienia wynikające z Programu Konto VIP nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenia. Uprawnienia nie mogą być również przeniesione na osoby trzecie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.